home
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

Leveringsvoorwaarden

Algemeen
Op alle adviezen, trainingen, workshops, persoonlijke coachingstrajecten, werkzaamheden, voorstellen, inkoop, verkopen en leveringen zijn onderstaande voorwaarden van toepassing, tenzij door Transformat® uitdrukkelijk schriftelijk anders is verklaard.

Offertes
Alle offertes zijn vrijblijvend. Bindende overeenkomsten komen tot stand door schriftelijke bevestiging van de opdrachten en/of data van de uit te voeren programma's door Transformat® .

Tarieven
De overeengekomen prijzen zijn voor een jaar vastgesteld en exclusief BTW. Transformat® houdt zich het recht voor tengevolge van maatschappelijke, economische, juridische en fiscale ontwikkelingen tussentijds de tarieven en BTW bijtellingen te wijzigen

Leveringstermijn
De afgesproken trainingen en begeleidingen gaan altijd door. Transformat® zorgt in geval van calamiteiten voor een goede vervanging van de uitvoerders van het programma. Bij in gebreke stelling heeft de opdrachtgever het recht de opdracht te annuleren.

Leveringen
Transformat® garandeert de kwaliteit van de werkzaamheden, zoals deze met de opdrachtgever is overeengekomen in de uitvoering van de programma's. De voorbereiding van de programma's worden volgens van tevoren vastgestelde kosten in rekening gebracht. De resultaten van de investeringen in de programma's zijn met de opdrachtgever van te voren vastgesteld in concrete meetbare en waarneembare criteria. Onze coaches werken volgens de richtlijnen van de NOBCO (Nederlandse Orde van Beroepscoaches) zie www.nobco.nl

Garanties
Wanneer de overeengekomen doelstellingen en resultaten niet worden gehaald zal Transformat® een oplossing bieden, die kosteloos wordt verzorgd. De aanvullende werkzaamheden kunnen maximaal de inmiddels geleverde tijd beslaan. Eventuele extra kosten voor zalenhuur, (avond-)verblijfkosten en overnachtingen zijn voor rekening van de opdrachtgever. De reis- en verblijfkosten van de uitvoerders van het programma zijn voor Transformat® .

Claims/klachten
Eventuele bezwaren en tegenwerpingen worden terstond in behandeling genomen. Transformat® zorgt dat de klachten naar tevredenheid van de opdrachtgever en de deelnemers worden opgelost.

Betalingen
Bij de start van het programma ontvangt de opdrachtgever een factuur, die binnen 8 dagen na ontvangst dient te worden voldaan op de girorekening van Transformat® . Indien de op de factuur vermelde bedragen niet binnen 8 dagen worden voldaan, behoudt Transformat® zich het recht voor haar activiteiten te staken en vanaf de aangezegde betalingstermijn de wettelijke rente in rekening te brengen. Eventuele reclames schorten de betalingsverplichtingen niet op.

Indien de betalingstermijn wordt overschreden, zonder toestemming van Transformat®, dan wordt zonder verdere sommatie of in gebreke stelling overgegaan tot incasso van de verschuldigde bedragen en alle daaraan verbonden kosten. Naast de wettelijke rente en incassokosten zijn dat alle gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, waaronder de kosten voor juridische bijstand, incassoprovisie, informatiekosten, administratiekosten en de BTW, met een minimum van 20% van de te vorderen bedragen.

Eigendomsvoorbehoud:
De eigendommen van de geleverde producten en diensten gaan pas over bij algehele voldoening van de door de afnemer/opdrachtgever aan Transformat® verschuldigde bedragen. Het is de afnemer c.q. opdrachtgever niet toegestaan, deze producten en diensten te verpanden en/of op een andere wijze te bezwaren, dan wel op welke wijze dan ook over deze te beschikken/te gebruiken naar derden.

Vrijwaring:
De leveranciers en opdrachtgevers vrijwaren Transformat® terzake van alle vorderingen van derden wegens beweerde inbreuk op octrooien en auteursrechten, licenties en/of zaken, die zouden hebben plaats gevonden bij gelegenheid van de aan de opdrachtgever verrichte leveranties c.q. voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

No-show tarief:
Transformat® hanteert een no-show tarief naar opdrachtgevers wanneer zij de termijn van 1 maand voor afzeggingen vooraf niet hanteren. Het no-show tarief bedraagt 10% van het totale tarief . Binnen de maand wordt met een oplopend tarief van 25 % van het totale tarief gerekend voor iedere week voorafgaand aan de uitvoering.

Aansprakelijkheid:
Transformat® is uitsluitend aansprakelijk voor schade ontstaan door grove opzet en/of grove schuld. In geen geval strekt de aansprakelijkheid van Transformat® zich echter uit tot de directe-, dan wel indirecte- of gevolgschaden.

 
terug  
 
   
Copyright © Transformat® ®